სტუდენტი

ხელმძღვანელი საქართველოში ხელმძღვანელი mic

მიხეილ კელენჯერიძე, მაგისტრანტი

ქეთევან კოტეტიშვილი, სტუ იორკ ფელდერი, INM-4

თამარ ხეჩიაშვილი, დოქტორანტი

ქეთევან კოტეტიშვილი, სტუ ფარიდა გრინბერგი, INM-4